Statut Szkoły

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA MATEJKI
W BOLESŁAWCU

 

Uchwała nr 14/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu i w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania ZOBACZ >>>

WERSJA PAPIEROWA STATUTU - POBIERZ >>>

UCHWAŁA NR 2/2016 W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE - POBIERZ >>>

WERSJA INTERNETOWA (WWW) STATUTU - PONIŻEJ

 

Tekst jednolity z dnia 15 lutego 2016r.

Stan prawny – 23 stycznia 2016 roku

Podstawy prawne:

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 2156 ze zm.)
3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
4. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46., poz. 432 ze zmianami)
5. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 893).
6. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).
7. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 395).
8. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478).
9. Rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 959).
10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
11. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).
12. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113).
13. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz. 532).
14. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 ze zm. w 2014 r., poz. 1150).
15. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
16. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051).
17. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28).
18. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).
19. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1250).
20. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 191).

Spis treści

Rozdział 1 Postanowienia ogólne 
Rozdział 2 Dane ogólne o szkole 
Rozdział 3 Cele i zadania szkoły 
Rozdział 4 Organy szkoły 
Rozdział 5 Organizacja pracy szkoły 
Rozdział 6 Wewnątrzszkolny System Oceniania 
Rozdział 7 Uczniowie szkoły 

Rozdział 8 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
Rozdział 9 Postanowienia końcowe 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu;
2) kuratorze oświaty – należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty we Wrocławiu;
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę świetlicy, bibliotekarza, pedagoga i psychologa szkolnego;
4) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu;
5) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 roku systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami);
6) Karta Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku ,,Karta Nauczyciela” (Dz. U. z 2006r., nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami);
7) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu;
8) pracowniku – należy przez to rozumieć pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu, nie będących nauczycielami;
9) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu;
10) MEN – należy przez to rozumieć Ministra Edukacji Narodowej.
11) BIP – należy przez to rozumieć stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu.

Rozdział 2
Dane ogólne o szkole

§2.1. Szkoła nosi nazwę „Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu” i jest szkołą publiczną.
2. Siedzibą szkoły są dwa budynki przy ul. Mikołaja Brody nr 12 i nr 10 w Bolesławcu.
3. Obwód szkoły określa §1 Uchwały Rady Miasta Bolesławiec nr XXX/233/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkolno-przedszkolnej i określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec.
4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Bolesławiec.
5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
6. Mieniem szkoły oddanym w trwały zarząd jest:
1) budynek szkolny przy ulicy Mikołaja Brody 12;
2) budynek szkolny przy ulicy Mikołaja Brody 10;
3) budynek magazynowy przy boisku szkolnym;
4) boisko szkolne.
7. Czas trwania nauki w szkole wynosi 6 lat.
8. Uczniowie w klasie szóstej przystępują do sprawdzianu z poziomu opanowania umiejętności określonych w podstawie programowej.
9. Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu, o którym mowa w ustępie 8, nie może ukończyć szkoły w danym roku szkolnym.
10. Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do podjęcia nauki w gimnazjum.
11. W szkole jest prowadzona świetlica.
12. uchylony.
13. Żywienie uczniów organizuje ajent, z którym dyrektor szkoły podpisuje umowę najmu pomieszczenia.
14. W szkole może działać prowadzony przez ajenta sklepik, którego zadaniem jest doraźne zaopatrzenie uczniów w podstawowe produkty żywnościowe i przybory szkolne.
15. Szkoła jest jednostką budżetową.
16. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określa w szczególności ustawa o finansach publicznych.
17. Szkoła posiada źródła dochodów wydzielonych. Fundusze na rachunku dochodów wydzielonych pochodzą z:
1) odpłatności za wynajem pomieszczeń i terenów pozostających w zarządzie szkoły;
2) odpłatności za umieszczanie tablic reklamowych;
3) ze sprzedaży surowców wtórnych;
4) kwest, aukcji, akcji charytatywnych organizowanych przez społeczność szkolną i rodziców w środowisku lokalnym;
5) odsetek z tytułu środków zgromadzonych na koncie.
18. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
19. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach organizowanych po lekcjach na kołach przedmiotowych i artystycznych oraz SKS w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych oraz w ramach realizacji godzin wynikających z art. 42 pkt 2 Karty Nauczyciela.
20. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, w którym pracuje pielęgniarka szkolna, zatrudniana przez podmiot, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
21. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
22. Wszystkie dokumenty regulujące pracę szkoły zamieszczone są na aktualnej stronie BIP.

Rozdział 3
Cele i zadania szkoły
§3. Cele i zadania, które realizuje szkoła, wynikają z ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki. Najważniejsze z nich to:
1) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą;
2) wyposażanie ucznia w niezbędne umiejętności i wiedzę potrzebną do kontynuowania nauki na kolejnych etapach edukacyjnych;
3) traktowanie wiedzy w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
4) kształcenie kreatywnego i krytycznego myślenia;
5) poznanie przez ucznia dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;
6) wyposażenie ucznia w umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę;
7) poznanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
8) umacnianie wiary dziecka we własne siły, zdolności osiągnięcia wartościowych i trudnych celów na miarę swoich możliwości;
9) wdrażanie ucznia do podejmowania samodzielnych wyborów zgodnych z obowiązującymi wzorcami;
10) kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie oraz budowania więzi międzyludzkich;
11) kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
§ 4. Cele i zadania ujęte w § 3 szkoła realizuje poprzez:
1) realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej;
2) realizację programów profilaktycznych;
3) realizację Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki;
4) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie wiedzy uczniów i ich zachowań;
5) zatrudnianie nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami;
6) stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania, elementów oceniania kształtującego, dostępnych środków dydaktycznych i technologii informacyjnej;
7) zapewnienie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej;
8) udzielanie uczniom, mającym trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości, stosownej pomocy;
9) otoczenie opieką uczniów zdolnych i rozwijanie ich zainteresowań;
10) organizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) indywidualnego toku nauki, umożliwiającego ukończenie szkoły w skróconym czasie, uczniom wybitnie zdolnym,
b) indywidualnego programu nauki w zakresie jednego lub kilku przedmiotów objętych planem nauczania danej klasy,
c) nauczania indywidualnego,
d) opieki nad uczniem niepełnosprawnym uczęszczającym do szkoły,
e) zajęć pozalekcyjnych (w miarę posiadanych środków finansowych).
11) współpracę z rodzicami uczniów;
12) umożliwienie uczniom podtrzymania tożsamości religijnej.
§ 5. Uchylony.
§ 5.1. Szkoła organizuje na życzenie zajęcia z religii (określonego wyznania) i etyki w klasach (oddziałach) lub grupach międzyklasowych (międzyoddziałowych), gdy otrzyma co najmniej siedem zgłoszeń dotyczących danego przedmiotu.
2. Jeśli w szkole zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia organowi prowadzącemu, który organizuje odpowiednio zajęcia z etyki w grupach międzyszkolnych oraz zajęcia z religii – w porozumieniu władzami zwierzchnimi kościoła lub związku wyznaniowego – w pozaszkolnych punktach katechetycznych.
3. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia.
4. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku, może jednak zostać zmienione.
§ 6. Szkoła swoje zadania opiekuńcze realizuje w zależności od stanu kadrowego, bazy oraz posiadanych środków finansowych poprzez działalność:
1) świetlicy i stołówki szkolnej;
2) pedagoga szkolnego;
3) psychologa szkolnego;
4) Rady Rodziców;
5) szkolnej służby zdrowia;
6) organizacji uczniowskich;
7) instytucji świadczących pomoc socjalną;
8) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
9) innych instytucji.
§ 7.1. Uczniowie szkoły mogą korzystać z następujących form pomocy materialnej:
1) dofinansowanie zakupu podręczników udzielane przez Urząd Miasta;
2) zasiłek szkolny udzielany przez Urząd Miasta;
3) stypendium szkolne o charakterze socjalnym udzielane przez Urząd Miasta;
4) wypożyczenie podręczników z biblioteki szkolnej na cały rok szkolny;
5) finansowanie obiadów w stołówce szkolnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
5. Pomoc materialna jest przyznawana uczniom zgodnie z obowiązującym regulaminem.
§ 8.1. Bezpieczny pobyt ucznia w szkole realizowany jest poprzez:
1) znajomość i przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli regulaminów obowiązujących w szkole;
2) opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia;
3) dyżury nauczycieli podczas przerw.
2. Nauczyciele wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, przyrody, a w razie potrzeby innych przedmiotów, opracowują regulaminy sal i pracowni powierzonych ich opiece, zawierające podstawowe zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach. Regulaminy podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.
3. W czasie wyjść zbiorowych poza teren szkoły na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, zawody sportowe, imprezy szkolne i wycieczki, opiekunów obowiązuje aktualny „Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu”.
4. W szkole, podczas przerw międzylekcyjnych oraz 15 minut przed godziną 800 i 10 minut po ostatniej lekcji, nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele dyżurni, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem nauczyciela dyżurnego i harmonogramem dyżurów.
§ 9. Z pełnienia dyżurów, o których mowa w § 8 pkt 3. Statutu, zwolnieni są:
1) osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole;
2) nauczyciele bibliotekarze;
3) nauczyciele wychowawcy w świetlicy;
4) pedagog szkolny;
5) nauczycielki w ciąży.

§ 10. Uczeń ma prawo korzystać z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w formie:
1) poradnictwa indywidualnego lub terapii pedagogicznej prowadzonej przez pedagoga lub psychologa szkolnego;
2) poradnictwa poradni psychologiczno-pedagogicznej na wniosek rodzica (prawnego opiekuna);
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, w miarę potrzeb uczniów i posiadanych środków.
§ 11. Uczeń ma prawo korzystać z pomocy w przypadkach trudności w nauce poprzez:
1) diagnozę trudności;
2) udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I-III;
3) zorganizowanie pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych uczniom klas IV- VI w miarę posiadanych środków;
4) dostosowanie wymagań na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.
§ 12. Szkoła szczególną troską otacza:
1) uczniów szczególnie uzdolnionych;
2) uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniami narządu słuchu, wzroku, ruchu;
3) uczniów będących w trudnej sytuacji z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych lub losowych;
4) uczniów sprawiających trudności wychowawcze;
5) uczniów klas I-III;
6) uchylony.
§ 13. Uczniowie szczególnie uzdolnieni mogą być objęci następującymi formami pomocy:
1) indywidualizowane wymagania;
2) stworzenie możliwości udziału w odpowiednich konkursach lub zawodach, udział w kołach zainteresowań;
3) realizowanie indywidualnie opracowanego przez nauczyciela poszerzonego programu nauczania;
4) realizowanie indywidualnego toku nauczania.
Formy pomocy uczniom szczególnie uzdolnionym dobiera nauczyciel uczący odpowiedniego przedmiotu.
§ 14. Dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia naukę w szkole lub w zespole klasowym, dyrektor szkoły organizuje nauczanie indywidualne w domu lub w szkole, zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.
§ 15. Uczniowie klas I – III otoczeni są szczególnymi formami opieki m.in. poprzez:
1) pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy;
2) organizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, wyrównawczych i gimnastyki korekcyjnej;
3) szczególną opiekę ze strony szkolnej służby zdrowia;
4) częste kontakty z rodzicami;
5) opiekę wychowawcy w czasie przerw;
6) pomoc w opiece nad uczniami kl. I w miesiącu wrześniu przez wybranych uczniów kl. VI;
7) regularną współpracą z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w przypadku uczniów tego wymagających.
§ 16. Pomoc psychologiczno‐pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. Koordynatorem pomocy psychologicznej i pedagogicznej jest pedagog szkolny.
§ 16a. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem
11) spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
§ 16b. Pomoc psychologiczno‐pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
6) poradni;
7) asystenta nauczyciela;
8) pracownika socjalnego;
9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego.
§ 16c W szkole pomoc psychologiczno‐pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć dydaktyczno‐wyrównawczych;
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia;
6) warsztatów;
7) porad i konsultacji.
§ 16d. Jeżeli wychowawca klasy stwierdzi potrzebę objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem, informuje o tym innych nauczycieli oraz rodziców ucznia, którzy potwierdzają przyjęcie wiadomości podpisem. Potwierdzone informacje wychowawca dołącza do dokumentacji wychowawcy.
§ 16e. Jeżeli wychowawca stwierdzi, że uczeń oprócz bieżącej pomocy w ramach lekcji wymaga dodatkowego wsparcia, ustala formy, wymiar godzin i okres udzielanej pomocy (biorąc pod uwagę możliwości szkoły) i informuje o tym pisemnie rodziców ucznia, przedstawiając im opracowaną kartę planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
1) w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, uwzględnienia się zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach;
2) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem powołanego zespołu.
§ 17. Formy kontaktów między płaszczyznami kształcenia:
1) Przedszkole – szkoła:
a) dzień otwartej szkoły – grupy przedszkolne zwiedzają szkołę, muzeum morskie, odwiedzają uczniów klas I (w zależności od potrzeb),
b) dzień „otwartych drzwi”- rodzice i dzieci mogą zwiedzać szkołę, obserwować wybrane zajęcia,
c) grupy przedszkolne zapraszane są przez nauczycieli klas I-III do udziału w wybranych zajęciach.
d) uchylony.
2) Klasy I - III a IV – VI:
a) kontakty nauczycieli poszczególnych przedmiotów z uczniami i wychowawcami klas III, udział w lekcjach, imprezach klasowych, spotkaniach z rodzicami, podczas lekcji zastępczych,
b) dokładne zapoznanie się nauczycieli uczących w kl. IV z możliwościami i wynikami uczniów osiąganymi w kl. I – III,
c) kontakty między wychowawcami kl. I - III i kl. IV dotyczące indywidualnych przypadków.
3) Szkoła podstawowa a gimnazjum:
a) obserwowanie losów absolwentów po ukończeniu szkoły,
b) przeprowadzanie ankiety dotyczącej przygotowania do edukacji na poziomie gimnazjum.

Rozdział 4
Organy szkoły
§ 18.1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Rada Samorządu Uczniowskiego.
2. Rada Pedagogiczna, Rada Samorządu Uczniowskiego i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.
§ 19.1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
3. Do zadań dyrektora ujętych w art. 39 ustawy należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
2) opracowanie arkusza organizacyjnego;
3) reprezentowanie szkoły na zewnątrz;
4) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad podległymi nauczycielami;
6) realizowanie, bądź nadzorowanie realizacji, uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;
7) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów;
8) dysponowanie środkami finansowymi szkoły i odpowiadanie za ich prawidłowe wykorzystanie;
9) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły;
10) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
11) występowanie z wnioskiem w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
12) dokonywanie mierzenia jakości pracy szkoły w różnych jej obszarach;
13) współpracowanie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;
14) rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych między organami;
15) wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą;
16) dopuszczanie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
17) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
§ 20. Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły oraz sprawuje kontrolę jego realizacji w szczególności dotyczącą zgłoszenia dziecka do szkoły przez rodzica.
§ 21. Dyrektor ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.
§ 22. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może wyrazić zgodę na działalność w szkole stowarzyszeniom i organizacjom, których celem strukturalnym jest prowadzenie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
§ 23.1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły.
2. Warunkiem utworzenia stanowiska wicedyrektora jest odpowiednia liczba oddziałów (minimum 12 na pierwszego wicedyrektora).
3. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć drugi etat wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
4. Osoby, którym powierzono to stanowisko, bezpośrednio podlegają dyrektorowi szkoły.
5. Zakres obowiązków, według których pracują osoby pełniące stanowiska kierownicze ustala dyrektor szkoły. Przyjęcie ich do realizacji potwierdzają swoim podpisem zainteresowane osoby.
§ 24. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
§ 25.1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
2. Przewodniczącym Rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.
3. Członkiem Rady Pedagogicznej jest każdy nauczyciel zatrudniony w szkole.
4. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
§ 26.1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej, a szczegółowo określonych w art. 41 i 42 ustawy, należy:
1) zatwierdzanie planu pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
4) ustalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
5) opracowanie i uchwalenie, w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
6) zatwierdzenie kryteriów oceny zachowania uczniów.
2. Rada pedagogiczna opiniuje:
1) roczną organizację pracy szkoły – tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego – w szczególności propozycje dotyczące uzupełniania pomocy dydaktycznych szkoły, poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego.
3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub jego nowelizację i uchwala go.
4. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy do roku Radę Rodziców.
5. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora i innego nauczyciela na stanowisku kierowniczym.
§ 27.1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są reprezentantami wszystkich uczniów.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa ordynacja wyborcza uchwalona przez ogół uczniów.
3. Rada samorządu jest jedynym reprezentantem Samorządu Uczniowskiego wobec innych organów szkoły.
4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej lub dyrektorowi opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
§ 28. Rada Rodziców, reprezentująca ogół rodziców, jest uprawniona do występowania do innych organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
§ 29. Kompetencje Rady Rodziców:
1) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły i opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
3) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców). Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 30.1. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej, wzajemnej współpracy, wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach w formie wyciągów z protokołów posiedzeń, pisemnych lub ustnych powiadomieniach.
2. Organy szkoły porozumiewają się poprzez:
1) posiedzenia Rady Pedagogicznej;
2) księgę zarządzeń wewnętrznych;
3) ogłoszenia na tablicach informacyjnych;
4) zebrania klasowe rodziców;
5) rozmowy dyrektora z pracownikami;
6) zebrania wszystkich organów szkoły;
7) za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
3. Na wniosek co najmniej dwóch organów organizuje się w miarę potrzeb (m. in. w celu wyjaśnienia kwestii spornych) spotkania plenarne przedstawicieli wszystkich organów szkoły. Z przebiegu spotkania sporządza się protokół, który jest udostępniony u dyrektora szkoły.
4. Przewodniczącym spotkań plenarnych jest dyrektor szkoły.
§ 31.1. Rodzice i nauczyciele współpracują w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci.
2. Rodzice mają prawo do:
1) współtworzenia programu wychowawczego szkoły;
2) znajomości zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
3) znajomości szczegółowych wymagań edukacyjnych i kryteriów na poszczególne stopnie szkolne ze wszystkich przedmiotów;
4) uzyskiwania bieżącej i rzetelnej informacji oraz porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dziecka;
5) uzyskiwania informacji o zakresie sprawdzianu odbywającego się pod koniec szóstej klasy (kwiecień) z co najmniej rocznym wyprzedzeniem;
6) wyrażania i przekazywania dyrektorowi opinii na temat pracy nauczycieli i wychowawcy oraz występowanie z własnymi inicjatywami;
3. Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, pedagog szkolny mają obowiązek udzielania rodzicom informacji dotyczących ich dzieci.
4. Rodzice mają obowiązek:
1) zapisania dziecka do szkoły do końca marca roku kalendarzowego, w którym dziecko rozpoczyna naukę;
2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
4) kontaktowania się z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów.

5. Kontakty rodziców i nauczycieli odbywają się w formie:
1) protokołowanych zebrań wychowawców z rodzicami;
2) indywidualnych rozmów (wg potrzeb) i konsultacji;
3) poprzez wpisy do zeszytu kontaktów;
4) spotkania w czasie dni otwartych w szkole;
5) poprzez odwiedziny w domach uczniów wychowawcy, pedagoga, nauczyciela;
6) za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Rozdział 5
Organizacja pracy szkoły
§ 32. Na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty, dyrektor szkoły ustala plan nauczania, który może być co roku zmieniany.
§ 33.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
3. W szkole funkcjonuje szkolny plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.
§ 34. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 35. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Ustala się jedno śródroczne klasyfikowanie uczniów. Pierwsze półrocze kończy się w pierwszy piątek po 10 stycznia, a drugie półrocze trwa do dnia zakończenia zajęć w danym roku szkolnym.
§ 36.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania i wybranym programem ujętym w szkolnym zestawie programów nauczania.
2. W szkole przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 22 do 30 uczniów. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę może ustalić inną liczbę uczniów w oddziale.
3. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
4. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów w trakcie roku szkolnego.
5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
§ 37.1. Podział na grupy jest obowiązkowy, w klasach IV-VI, na zajęciach komputerowych, jeżeli oddział liczy więcej niż 24 uczniów. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk w pracowni komputerowej.
2. Podział na grupy jest obowiązkowy, w klasach IV-VI, na zajęciach języka obcego, jeżeli oddział liczy więcej niż 24 uczniów. Przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego.
3. Zajęcia z wychowania fizycznego w kl. IV - VI prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów.
4. Za zgodą organu prowadzącego podziału na grupy można dokonać w oddziałach liczących mniej niż 25 uczniów.
5. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań, oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych ze środków szkoły (w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych), nie powinna być wyższa niż 8 osób, a zespoły kompensacyjno-korekcyjne nie powinny przekraczać 5 uczniów.
§ 38. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
§ 39.1. uchylony
2. uchylony
3. uchylony
4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzących te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
5. W klasach IV - VI godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
6. Zajęcia lekcyjne w szkole rozpoczynają się o godz. 800.
§ 40. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 10 do 20 minut. Co najmniej jedna z przerw nie może trwać krócej niż 15 minut.
§ 41.1. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mogą być organizowane zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze.
2. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości szkoły.
§ 42.1. Uczeń może być zwolniony na czas określony z wykonywania wszystkich lub wybranych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego i na zajęciach komputerowych.
2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć o których mowa w § 42 ust.1 podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza.
§ 43.1. Dla uczniów szkoły, w szczególności wymagających okresowej opieki, prowadzona jest świetlica szkolna.
2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są przez nauczycieli wychowawców w grupach, których liczba nie powinna przekraczać 25 uczniów.
3. Godziny pracy nauczycieli – wychowawców świetlicy są godzinami zegarowymi.
4. Podstawowym dokumentem pracy świetlicy jest dziennik zajęć.
5. Jeżeli jest taka potrzeba, pracę wychowawców świetlicy wspomagają inni nauczyciele w ramach godzin wynikających z KN art.42 ust.2 pkt 2 lit a lit b.
§ 44.1. Do podstawowych zadań świetlicy należą:
1) zapewnienie dzieciom opieki;
2) organizowanie aktywnych form wypoczynku, sprzyjających podnoszeniu stanu zdrowia i sprawności fizycznej;
3) rozwijanie zainteresowań;
4) realizowanie podstawowych zadań wynikających z programu wychowawczego szkoły;
5) nadzór nad samodzielnym wykonaniem przez uczniów prac domowych;
6) zapewnienie dzieciom możliwości i higienicznych warunków spożycia posiłku w stołówce szkolnej.
2. Wewnętrzne życie świetlicy reguluje regulamin opracowany przez wychowawcę świetlicy, zaopiniowany przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
§ 45. Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonuje komisja opiekuńczo-wychowawcza na podstawie wniosku złożonego przez rodziców, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie:
1) uczniowie, których rodzic pracuje i samotnie wychowuje dziecko;
2) uczniowie, których rodzice pracują;
3) uczniowie klas pierwszych;
4) uczniowie umieszczeni w rodzinach zastępczych.
§ 46. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach określonych w aktualnym regulaminie świetlicy szkolnej zamieszczonym na stronie BIP.
§ 47.1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna i czytelnia, które są wielofunkcyjną interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice. Godziny pracy biblioteki są godzinami zegarowymi.
3. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora szkoły do planu zajęć tak, by umożliwić użytkownikom dostęp do ich zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
§ 48. Zadaniem biblioteki i czytelni jest między innymi:
1) przygotowanie uczniów do samodzielnego korzystania, ze zbiorów bibliotecznych i efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
2) poznawanie uzdolnień i zainteresowań czytelnika;
3) rozwijanie zainteresowań literackich przez kontakt z utworami i ich adaptacjami;
4) budzenie poczucia przynależności do regionu (szkoły, ojczyzny);
5) przygotowanie ucznia do samodzielnej pracy z literaturą popularnonaukową i czasopismami z różnych dziedzin wiedzy;
6) inspirowanie indywidualnej twórczości;
7) współpraca z nauczycielami w celu wdrażania uczniów do samokształcenia i samodzielnego wyszukiwania i korzystania z informacji znajdujących się w zbiorach bibliotecznych.
§ 49. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:
1) 20 sal lekcyjnych z niezbędnym wyposażeniem;
2) salę komputerową;
3) bibliotekę i czytelnię;
4) świetlicę;
5) dwie sale gimnastyczne;
6) salę widowiskową;
7) gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej z niezbędnym wyposażeniem;
8) gabinet pedagoga i psychologa szkolnego;
9) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;
10) muzeum morskie;
11) archiwum;
12) szatnie dla uczniów;
13) sekretariat;
14) boisko sportowe;
15) stołówkę szkolną;
16) salę zabaw;
17) inne pomieszczenia.

Rozdział 6
Wewnątrzszkolny System Oceniania
§ 50. Uchylony.
§ 50.1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Założenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania:
1) system oceniania jest jawny, dostępny dla uczniów, rodziców i osób zainteresowanych na stronie BIP;
a) w szkole stosowane jest ocenianie kształtujące.
2) przedmiotem oceniania są:
a) wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia na poszczególnych przedmiotach,
b) aktywność i inicjatywa ucznia w podejmowaniu zadań,
c) zachowanie ucznia jako odrębna ocena nie mająca wpływu na ocenę z przedmiotów,
3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (nie później niż do 30 września) informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) uchylony,
4) o celach i sposobach pracy z Ocenianiem Kształtującym.
5. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego (nie później niż do 30 września) informują uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych, a także o zasadach oceniania zachowania - Przedmiotowe Systemy Oceniania:
1) w klasach I- III ocena zachowania jest oceną opisową;
2) ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej ustala się na podstawie aktualnej Karty Zachowania Ucznia, zamieszczonej na stronie BIP, według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;
3) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
4) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi;
5) ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły;
6) uchylony.
6. W roku szkolnym odbywają się przynajmniej 3 spotkania z rodzicami informujące o postępach ucznia.
7. uchylony
8. Ocena w klasach I-III:
1) w klasach I - III bieżąca ocena jest informacją o osiągnięciach i postępach w rozwoju intelektualnym, społeczno - emocjonalnym i fizycznym ucznia, dokonywaną systematycznie w dzienniku lekcyjnym w stopniach według następującej skali:
a) stopień celujący 6,
b) stopień bardzo dobry 5,
c) stopień dobry 4,
d) stopień dostateczny 3,
e) stopień dopuszczający 2,
f) stopień niedostateczny 1.
Oceny te uzupełniane są oceną opisową i kształtującą.
2) w ocenianiu bieżącym można wzmacniać oceny w skali określonej w §50 ust. 8 pkt 1 o symbol „+” zwiększający wartość oceny o 0,5 punktu;
3) nauczyciel klas I - III dostarcza rodzicom kartę oceny semestralnej i dwa razy w roku kartę oceny śródsemestralnej;
4) w klasach I - III ocena śródroczna i klasyfikacyjna jest oceną opisową sformułowaną na podstawie szczegółowej informacji o osiągnięciach i postępach ucznia w rozwoju:
a) intelektualnym (osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej, przyrodniczej, komputerowej, języka obcego),
b) fizycznym (postawa ciała, sprawność, dbałość o zdrowie),
c) społeczno - emocjonalnym (zachowanie wobec ludzi, siebie, wytworów kultury),
d) etycznym,
e) artystycznym.
5) roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
9. Ocena w klasach IV-VI:
1) w szkole funkcjonują Przedmiotowe Systemy Oceniania, które zawierają:
a) formy aktywności podlegające ocenie,
b) kryteria oceny śródrocznej i rocznej,
c) szczegółowe zasady pracy na lekcjach,
d) ilość prac ocenianych oceną kształtującą w ciągu jednego semestru lub roku szkolnego.
2) oceny bieżące i klasyfikacyjne: śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy czwartej ustala się w stopniach według następującej skali:
a) stopień celujący 6,
b) stopień bardzo dobry 5,
c) stopień dobry 4,
d) stopień dostateczny 3,
e) stopień dopuszczający 2,
f) stopień niedostateczny 1.
3) nauczyciele mogą wprowadzać karty samooceny uczniów;
4) oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi;
5) w ocenianiu bieżącym można wzmacniać oceny w skali określonej w §50 ust. 9 pkt 2 o symbol „+” zwiększający wartość oceny o 0,5 punktu.
10. Zasady oceniania:
1) uczniowie są oceniani systematycznie z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu. Ogranicza się ilość prac klasowych do jednej w ciągu dnia i do dwóch w czasie tygodnia, przy czym musi wystąpić przynajmniej jednodniowa przerwa między nimi;
2) na uzasadniony wniosek uczniów może nastąpić zmiana terminu pracy klasowej. W tym przypadku nie obowiązuje pkt 1;
3) poziom wiadomości i umiejętności ucznia oraz jego postępy są sprawdzane w następujący sposób:
a) wypowiedź ustna ucznia, ustno – pisemna przy tablicy,
b) prace pisemne w klasie:
- kartkówka (praca niezapowiedziana, z ostatniego tematu, czas trwania do 15 minut),
- sprawdzian (praca zapowiedziana przynajmniej 3 dni przed terminem, obejmuje w zależności od specyfiki przedmiotu ostatni moduł lub blok tematyczny, czas trwania do 45 minut),
- praca klasowa (praca zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedze¬niem z jednoczesnym wpisem do dziennika, poprzedzona lekcją powtórze¬niową, obejmująca ostatnio realizowany dział programu, czas trwania 1 – 2 go¬dziny lekcyjne).
c) zadania domowe obowiązkowe i dodatkowe,
d) samodzielne wykonywanie prostych pomocy naukowych, ćwiczeń i doświadczeń,
e) rozmowa i obserwacja,
f) indywidualna i grupowa praca na lekcji,
g) prowadzenie zeszytów przedmiotowych lub zeszytów ćwiczeń;
4) uczniowie są informowani o swoich ocenach na bieżąco po każdorazowym sprawdzeniu wiadomości i umiejętności;
5) oceny uzyskiwane przez uczniów są wpisywane do dziennika lekcyjnego;
6) informacje o ocenach z kartkówek oraz sprawdzianów uczeń otrzymuje najpóźniej w ciągu tygodnia, a z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od terminu pracy;
7) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, a jego rodzice, na życzenie w czasie indywidualnego spotkania z nauczycielem, z możliwością robienia notatek, bez możliwości kopiowania;
8) na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją ustnie na konsultacjach;
9) uczeń ma możliwość jednokrotnej poprawy oceny z pracy klasowej na zasadach określonych przez nauczyciela, nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia rozdania sprawdzonych prac;
10) pozostałe prace pisemne mogą być poprawiane na zasadach określonych przez nauczycieli przedmiotów;
11) jeśli uczeń opuścił z przyczyn losowych pracę klasową, to zobowiązany jest napisać ją w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły w czasie wyznaczonym przez nauczyciela;
12) uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć bez podania przyczyny zgodnie z PSO;
13) po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma prawo do nieoceniania od dwóch do pięciu dni, w zależności od długości nieobecności;
14) wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno- -pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
15) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej;
16) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
17) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
18) jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 10c, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
11. Wystawienie oceny śródrocznej i rocznej:
1) ocena klasyfikacyjna (śródroczna i roczna) jest zgodna z Przedmiotowymi Systemami Oceniania;
2) ocena klasyfikacyjna (śródroczna i końcoworoczna) powinna uwzględniać indywidualne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie wymaganiom na poszczególne oceny;
3) informacje o przewidywanych śródrocznych i końcoworocznych ocenach niedostatecznych są podawane pisemnie do wiadomości uczniów i rodziców na jeden miesiąc przed klasyfikacją; przyjęcie takiej informacji przez rodziców (prawnych opiekunów) powinno być potwierdzone podpisem;
4) w przypadku braku kontaktu z rodzicami, wychowawca zobowiązany jest wysłać listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) pisemną informację o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniu ucznia z prośbą o zgłoszenie się do szkoły w wyznaczonym terminie;
5) uczeń zagrożony niedostateczną oceną klasyfikacyjną ma możliwość jej poprawienia w ciągu miesiąca poprzedzającego klasyfikację;
6) informacje o przewidywanych śródrocznych ocenach innych niż niedostateczne są podawane na trzy dni przed klasyfikacją;
7) informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych innych niż niedostateczne są podawane na dwa tygodnie przed klasyfikacją;
a) wychowawca klasy niezwłocznie przekazuje uczniom i ich rodzicom proponowane oceny z wszystkich przedmiotów i zachowania; uczeń i jego rodzice potwierdzają pisemnie przyjęcie powyższej informacji;
b) wychowawca klasy przechowuje powyższe potwierdzenia do końca danego roku szkolnego.
8) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść prośbę do nauczyciela o umożliwienie poprawiania rocznej oceny klasyfikacyjnej;
9) poprawy oceny dokonuje się na zasadach i formach określonych przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami, najpóźniej tydzień przed klasyfikacją;
10) na wniosek ucznia lub rodzica w poprawie może uczestniczyć jako obserwator wychowawca klasy lub dyrektor szkoły;
11) ustalona przez nauczyciela w wyniku poprawy ocena jest ostateczna;
12) wychowawcy klas na spotkaniu z rodzicami w drugiej połowie kwietnia informują rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach zachowania. Przyjęcie tej informacji rodzice potwierdzają podpisem;
13) w przypadku, gdy przewidywana ocena zachowania jest zdaniem ucznia lub jego rodziców za niska, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają się do wychowawcy na rozmowę w celu ustalenia obszarów, w których zachowanie ucznia może ulec poprawie. W rozmowie tej na wniosek ucznia lub rodziców może brać udział pedagog szkolny lub inny nauczyciel uczący w tej klasie;
14) wychowawcy klas I – III na zebraniach z rodzicami w kwietniu przedstawiają kandydatów do wpisu w „Złotej Księdze” (czyli uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu);
15) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia;
16) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy zatrudniony jest nauczyciel wspomagający- po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.
12. Egzamin poprawkowy:
1) uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch (w wyjątkowych przypadkach) zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy;
2) egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych;
3) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a przeprowadzany jest w ostatnim tygodniu ferii letnich;
4) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – członek komisji;
5) nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
6) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję; do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
7) uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września;
8) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę;
9) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej;
10) na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły, w obecności członka komisji.
13. Klasyfikacja ucznia nieuczęszczającego na zajęcia edukacyjne:
1) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania;
2) uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej;
3) na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;
4) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;
5) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt 4 lit. b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia komputerowe, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych;
6) uczniowi, o którym mowa w pkt 4 lit. b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania;
7) egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem pkt 8;
8) egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
9) termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i przeprowadza nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
10) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – członek komisji;
11) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;
12) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;
13) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły;
14) na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły, w obecności członka komisji.
14. Klasyfikacja ucznia uczęszczającego na zajęcia edukacyjne:
1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
2) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3) termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2 lit. a, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń;
4) w skład komisji wchodzą:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
- wychowawca klasy,
- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
- pedagog,
- psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
- przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
- przedstawiciel rady rodziców;
5) nauczyciel, o którym mowa w pkt 4 lit. a tiret drugie, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach; w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
6) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny; ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego;
7) z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
- skład komisji,
- termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2 lit. a,
- zadania (pytania) sprawdzające,
- wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
- skład komisji,
- termin posiedzenia komisji,
- wynik głosowania,
- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem;
8) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
9) do protokołu, o którym mowa w pkt 7 lit. a, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;
10) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2 lit. a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły;
11) przepisy pkt. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego; w tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
15. Promocja ucznia:
1) uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy; opinia rodziców musi posiadać formę pisemną;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy
klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców
(prawnych opiekunów), a także po uzyskaniu opinii publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas;
3) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;
4) uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w podstawie programowej;
5) począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii, na które uczęszczał, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
6) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną;
7) uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii, na które uczęszczał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
16. O promowaniu do klasy programowo wyższej i o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
17. Szkolny system oceniania jest systemem podlegającym ewaluacji.

Rozdział 7
Uczniowie szkoły
§ 51. Uchylony.
§ 51.1. Do szkoły uczęszczają uczniowie w wieku od 7 lat.
1a. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat pod warunkiem, że:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo;
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
2. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może wydać decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.
3. Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania.
4. Rodzice mają prawo umieścić dziecko w wybranej przez siebie szkole.
5. Do szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i spoza obwodu szkoły na wniosek rodziców złożony do 30 marca, jeśli są wolne miejsca w szkole.
6. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły spoza obwodu podejmuje komisja rekrutacyjna zgodnie z obowiązującym w szkole aktualnym regulaminem rekrutacji. W trakcie roku szkolnego decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor.
7. uchylony.
8. Od momentu przyjęcia ucznia do szkoły rodzic obowiązany jest poinformować na piśmie dyrektora lub wychowawcę o wszelkich wskazaniach i przeciwwskazaniach związanych z realizacją zajęć organizowanych przez szkołę oraz każdorazowo informować o zmianie tego stanu.
9. Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dyrektora lub wychowawcę o zmianach w pełnieniu władzy rodzicielskiej.
10. Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dyrektora lub wychowawcę o zmianach w danych osobowych dziecka i rodzica w zakresie wymaganym przez prawo.
§ 52. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu uczenia się;
2) życzliwego, podmiotowego traktowania;
3) pomocy w przypadku trudności w nauce;
4) opieki i bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
5) rozwijania zainteresowań i zdolności;
6) jawnej i sprawiedliwej oceny;
7) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie narusza tym dobra innych osób;
8) korzystania z pomocy psychologicznej i pedagogicznej, korzystania z pomieszczeń i sprzętu szkolnego zgodnie z ich przeznaczeniem;
9) wpływanie na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie oraz w organizacjach działających w szkole.
§ 53. Uczeń ma prawo przebywać w szkole w warunkach zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
§ 54. W przypadku naruszania praw ucznia albo innego sporu, którego nie rozstrzygnięto w szkole, uczeń ma prawo zwrócić się o pomoc do organu nadzoru pedagogicznego, rzecznika praw uczniowskich, władz Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
§ 55. Obowiązki ucznia:
1) przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, regulaminach i innych dokumentach szkolnych zamieszczonych na stronie BIP;
2) podporządkowywanie się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, uchwałom Rady Pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom Rady Samorządu Uczniowskiego;
3) praca nad własnym rozwojem, rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań;
4) szanowanie poglądów innych osób i ich przekonań;
5) reprezentowanie szkoły w zawodach, konkursach i olimpiadach;
6) dbanie o wspólnie użytkowane dobra: meble, urządzenia i pomoce szkolne;
7) przebywanie podczas przerw między lekcjami na terenie szkoły;
8) noszenie zeszytu kontaktów i przekazywanie zawartych w nim informacji rodzicom i nauczycielom;
9) dbanie o własny wygląd i estetykę ubioru:
a) codzienny ubiór ucznia w szkole powinien być schludny i czysty. Kolory stonowane. Odzież nie powinna być ekstrawagancka i wyzywająca,
b) obowiązuje strój klasyczny:
- dziewczęta:
- odzież zakrywająca brzuch,
- obuwie wygodne, wykluczone buty na wysokich obcasach oraz klapki,
- spodnie i spódniczki nie powinny odsłaniać intymnych części ciała;
- chłopcy:
- spodnie klasyczne (tak, aby nie były z obniżonym krokiem i nacięciami),
- ubiór nie powinien odsłaniać intymnych części ciała,
- obuwie wygodne, odpowiednie do zajęć i pory roku;
c) na terenie szkoły zabrania się noszenia nakryć głowy,
d) pozostałe elementy wyglądu zewnętrznego:
- fryzury:
- włosy czyste, zadbane,
- długie włosy spięte lub związane, szczególnie podczas zajęć gimnastycznych, grzywka niezasłaniająca oczu,
- zabronione dredy, farbowanie, wycinanie wzorków, irokezy;
- zabroniony makijaż,
- zadbane dłonie, czyste i niepomalowane oraz krótko obcięte paznokcie,
- kolczyki dozwolone po jednym w każdym uchu; bezpieczna długość i forma kolczyków,
- zabronione tatuaże;
e) na uroczystościach szkolnych wymagany jest strój galowy:
- biała koszula lub biała bluzka,
- spodnie, spódnica, sukienka w kolorze czerni lub granatu;
f) uczeń powinien pamiętać o noszeniu i używaniu chusteczek higienicznych.
10) obowiązki w zakresie udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowanie się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie uczeń:
a) systematycznie realizuje obowiązek szkolny,
b) punktualnie przychodzi na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
c) posiada potrzebne przybory, podręcznik, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, strój sportowy, potrzebne materiały,
d) brak przygotowania do zajęć zobowiązany jest zgłosić na początku lekcji – nauczyciel postępuje zgodnie z WSO,
e) ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
f) w trakcie zajęć przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, szanuje poglądy i przekonania innych osób oraz swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych,
g) wykonuje podczas zajęć polecenia nauczyciela,
h) podczas zajęć dba o ład i porządek, miejsce pracy pozostawia po sobie czyste,
i) szanuje mienie szkoły, swoje i kolegów,
j) przestrzega regulaminów obowiązujących w poszczególnych pomieszczeniach zajęć.
11) uczeń zachowuje się kulturalnie w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły:
a) zachowuje się właściwie w czasie lekcji i przerw:
- przychodzi punktualnie na zajęcia,
- wita się i żegna w postawie stojącej,
- nie je, nie pije i nie żuje gumy w czasie zajęć i w czasie rozmowy,
- aktywnie pracuje w czasie lekcji,
- do dłuższych wypowiedzi przyjmuje postawę stojącą,
- unika zachowań powodujących hałas;
b) kłania się wszystkim pracownikom szkoły:
- zawsze pierwszy mówi „dzień dobry”,
- nie trzyma rąk w kieszeni, gdy się kłania lub z kimś rozmawia;
c) szanuje pracę innych:
- stosuje się do poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,
- dba o mienie szkolne i o porządek, utrzymuje ład na swoim stanowisku pracy,
- jeżeli przebywa na terenie szkoły poza godzinami swoich zajęć, zachowuje się tak, aby nie zakłócać pracy innym;
d) dba o kulturę języka:
- stosuje zwroty grzecznościowe,
- nie używa wulgaryzmów,
- jest prawdomówny,
- dyskutuje w kulturalny sposób,
- wypowiada się w poprawny sposób, dba o wyrazistość wymowy;
12) zasady usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień:
a) uczeń ma obowiązek przedstawić wychowawcy klasy, w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły, pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w jednej z form:
- zaświadczenie lekarskie,
- pisemne oświadczenie rodziców, lub prawnych opiekunów, o uzasadnionej przyczynie nieobecności; wychowawca przechowuje kartkę do końca roku szkolnego,
- oświadczenie rodziców, lub prawnych opiekunów, o uzasadnionej przyczynie nieobecności zamieszczone w dzienniku elektronicznym;
b) oświadczenie pisemne uczeń dostarcza na osobnej kartce, którą w wypadku nieobecności wychowawcy uczeń przekazuje do sekretariatu,
c) spóźnienie powyżej 20 minut na zajęciach jest uznawane za nieobecność,
d) spóźnienie może być usprawiedliwione przez wychowawcę na pisemną prośbę rodzica, w ciągu tygodnia, w szczególnych przypadkach losowych.
13) warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:
a) uczeń ma obowiązek wyłączania telefonu komórkowego po wejściu na teren szkoły; może go włączyć dopiero po opuszczeniu tego terenu; na uzasadnioną prośbę ucznia, nauczyciel może zezwolić na skorzystanie z telefonu,
b) zabrania się używania na zajęciach dydaktycznych takich przedmiotów jak: telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera, urządzenia do odtwarzania muzyki, itp. w celach innych niż dydaktyczne i bez zezwolenia nauczyciela,
c) uczeń nie powinien na teren szkoły przynosić wartościowych urządzeń elektronicznych; szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za w/w przedmioty,
d) w przypadku nie stosowania się ucznia do zapisu w statucie szkoły, ma on obowiązek oddać telefon lub inne urządzenie w depozyt. Podczas zajęć telefon znajduje się w miejscu widocznym dla ucznia na biurku nauczyciela, a po lekcji nauczyciel wraz z uczniem odnosi telefon (inne urządzenie) do sekretariatu szkoły w celu oddania go w depozyt. Na miejscu telefon jest wkładany do koperty, która jest plombowana pieczątką szkoły i podpisana przez ucznia. W zaklejonej kopercie urządzenie leży w sejfie sekretariatu szkoły, skąd będzie musiało być odebrane przez rodziców ucznia. Ponadto uczeń w specjalnym zeszycie podpisuje fakt oddania telefonu w depozyt. Również nauczyciel podpisuje się w w/w zeszycie. Rodzic(e) odbierający telefon z depozytu, podpisem w zeszycie potwierdzają ten fakt.
14) w szkole obowiązują wewnętrzne procedury postępowania w szczególnych sytuacjach;
15) aktualny wykaz i opis procedur znajduje się na stronie BIP szkoły.
§ 56. Nagrody:
1. Uczeń może być nagradzany za:
1) rzetelną naukę;
2) wzorową postawę;
3) zaangażowanie w działanie na rzecz klasy i szkoły oraz społeczności lokalnej;
4) wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie.
2. Rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy klasy;
2) pochwała dyrektora szkoły udzielona publicznie z wpisem do kroniki szkolnej;
3) dyplom, nagroda książkowa;
4) list pochwalny dla rodziców (dotyczy absolwentów);
5) nagroda specjalna dla najlepszego absolwenta i najlepszego sportowca szkoły;
6) stypendium za naukę;
7) dofinansowanie do wycieczki (w miarę posiadanych środków).
§ 57. Kary:
1. Uczeń może być ukarany za:
1) stosowanie przemocy;
2) niszczenie sprzętu szkolnego i środków dydaktycznych;
3) częste niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych;
4) rażący brak kultury bycia i słowa;
5) wejście w kolizję z prawem, a w szczególności popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.
2. Rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy klasy;
2) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły;
3) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;
4) rozmowa dyscyplinująca ze szkolną komisją wychowawczą przy udziale rodziców;
5) obniżenie oceny zachowania;
6) wyłączenie ucznia z imprezy klasowej, szkolnej;
7) przeniesienie do równoległego oddziału w szkole;
8) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy postawa ucznia zagraża bezpieczeństwu innych lub jego demoralizujący wpływ na pozostałych uczniów jest znaczny, dyrektor może, po wyczerpaniu wszystkich statutowych możliwości, na wniosek rady pedagogicznej, wystąpić do kuratora z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły. O wystąpieniu do kuratora dyrektor powiadamia pisemnie rodziców ucznia.
§ 58. Wychowawca klasy jest zobowiązany powiadomić ucznia oraz rodziców ucznia o zastosowanej wobec niego karze.
§ 59. Uczeń ma prawo złożenia odwołania od nałożonej kary do dyrektora szkoły, który rozpatruje je w terminie 7 dni. Od decyzji dyrektora uczeń oraz rodzice ucznia mogą odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców. Odwołania należy składać w ciągu 2 dni od daty powiadomienia ucznia lub rodziców ucznia o nałożeniu kary lub o wydaniu decyzji przez dyrektora. W czasie, gdy odwołanie jest rozpatrywane, wstrzymuje się wykonanie kary.
Rozdział 8
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 60.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wynik tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)
§ 61.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. W szkole zatrudnia się nauczycieli uczących następujących przedmiotów lub zajęć:
1) edukacja wczesnoszkolna;
2) język polski;
3) język niemiecki;
4) język angielski;
5) historia i społeczeństwo;
6) matematyka;
7) przyroda;
8) zajęcia techniczne;
9) zajęcia komputerowe;
10) plastyka;
11) wychowanie fizyczne;
12) religia;
13) muzyka;
14) uchylony;
15) wychowanie do życia w rodzinie;
16) etyki.
3. Przy zatrudnieniu nauczycieli stosuje się przepisy Karty Nauczyciela i ustawy.
3a. W szkole podstawowej może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I–III lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z asystentem nauczyciela reguluje Kodeks Pracy.
4. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi:
1) kierownik gospodarczy;
2) specjalista ds. ogólnoszkolnych;
3) konserwator;
4) robotnik gospodarczy;
5) pomoc nauczyciela.
5. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami wymieniowymi w ust. 4 reguluje Kodeks Pracy.
6. Zakres czynności pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor szkoły.
7. Ilość etatów określa co roku arkusz organizacyjny szkoły.
§ 62.1. Podstawowymi obowiązkami nauczyciela są:
1) wzbogacanie i troska o warsztat pracy;
2) stymulowanie wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów;
3) ukazywanie mocnych stron i rozwijanie zainteresowań uczniów;
4) bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
5) udzielenie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby;
6) indywidualizowanie pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
7) dostosowanie wymagań na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
9) dbanie o bezpieczeństwo i właściwe zachowanie uczniów;
10) aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
2. W zakresie podstawowych powinności nauczyciela jest:
1) wykonanie prac bezpośrednio związanych z organizacją procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego;
2) opracowanie dokumentacji pracy dydaktycznej (rozkłady lub plany wynikowe, wymagania edukacyjne oraz kryteria ocen);
3) przygotowanie prostych pomocy naukowych;
4) prowadzenie na bieżąco dokumentacji szkolnej (dzienniki zajęć, arkusze ocen i inne);
5) dbanie o realizowanie przez uczniów obowiązku szkolnego;
6) wykonywanie podczas ferii czynności związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego oraz przeprowadzaniem egzaminów - o ile te czynności nie trwają dłużej niż 7 dni;
7) realizowanie uchwał rady pedagogicznej (również wtedy, gdy nauczyciel nie głosował za przyjęciem uchwały);
8) wykonywanie poleceń przełożonych, o ile są one zgodne z obowiązującym prawem i dotyczą podstawowych funkcji szkoły;
9) realizowanie zaleceń pohospitacyjnych;
10) udzielanie pomocy fachowej mniej doświadczonym nauczycielom;
11) systematyczne przygotowywanie się do zajęć (pisemne konspekty- nauczyciel stażysta);
12) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.
3. W zakresie pracy wychowawczej obowiązkiem jest:
1) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, wolności, szacunku dla pracy i odpowiedzialności;
2) zapobieganie przejawom patologii społecznej wśród uczniów;
3) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej, kształcenia właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
4. W zakresie pracy dydaktycznej do obowiązków należy:
1) prowadzenie procesu dydaktycznego tak, aby zdobyta wiedza mogła być wykorzystana w sposób twórczy i aby dawała możliwość samodzielnego jej poszerzenia;
2) przygotowanie uczniów do konkursów, zawodów i przeglądów;
3) przygotowanie uczniów do badań osiągnięć;
4) udzielenie uczniowi pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych lub uzupełnianie braków;
5) znajomość programów przedmiotów pokrewnych oraz podstawy programowej poprzedniego i następnego szczebla kształcenia.
5. W zakresie własnych postaw:
1) dbanie o etykę i godność zawodu nauczyciela;
2) kształtowanie atmosfery życzliwości w stosunkach międzyludzkich;
3) kierowanie się w swych działaniach dobrem uczniów i troską o ich zdrowie;
4) szanowanie godności osobistej ucznia;
5) dbanie o poprawność językową i bezbłędną pisownię w wypowiedziach własnych i uczniów.
6. W zakresie współpracy z rodzicami uczniów:
1) zapoznanie rodziców z istotnymi dla nich aktami prawa oświatowego (m.in. rozporządzenie o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania, organizacja roku szkolnego) oraz ustaleniami wewnątrzszkolnymi (m.in. wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy, statut szkoły);
2) zapoznanie rodziców z zamierzeniami edukacyjnymi szkoły;
3) bieżące i rzetelne informowanie uczniów i ich rodziców o wynikach w nauce uczniów i ewentualnych zagrożeniach;
4) udzielenie fachowej porady pedagogicznej rodzicom w sprawach wychowania.
7. W zakresie wymogów bezpieczeństwa:
1) niezwłoczne zgłaszanie do dyrekcji szkoły wszelkich incydentów, uszkodzeń, awarii mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów czy pracowników szkoły lub zdezorganizować pracę szkoły;
2) niezwłoczne zgłaszanie dyrektorowi wszelkich wypadków, jakim ulegli uczniowie podczas zajęć lub podczas pełnienia dyżuru;
3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy, w przypadku zagrożenia – postępowanie zgodne z obowiązującymi w szkole procedurami.
§ 63. Dodatkowymi zadaniami wychowawcy świetlicy są:
1) tworzenie warunków do samodzielnej i samorządnej pracy wychowanków;
2) współpraca z wszystkimi organami szkoły, pedagogiem, szkolną służbą zdrowia w celu realizacji zadań świetlicy;
3) udzielanie uczniowi pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych lub uzupełnianiu braków;
4) pomoc w odrabianiu lekcji.
§ 64.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:
1) ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrze;
2) korelacja treści programowych w obrębie bloków przedmiotowych i przedmiotów, ustalenia w sprawie tygodniowego łącznego obciążenia uczniów pracą domową;
3) realizacja programu wychowawczego klasy;
4) poznanie sytuacji rodzinnej ucznia, jego stanu zdrowia, a także predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
5) diagnozowanie zespołu klasowego przez wspólne opracowanie sprawdzianów, testów – integrujących treści różnych przedmiotów.
2. Spotkania klasowych zespołów nauczycieli winny się odbywać co najmniej 4 razy w roku.
§ 65.1. W szkole mogą być tworzone inne zespoły.
2. Każdy zespół opracowuje roczny plan pracy, który składa do dyrektora szkoły do 30 września każdego roku.
§ 66.1. Do obowiązków wychowawczych pedagoga szkolnego należy:
1) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole;
2) pomoc dyrektorowi w dbaniu o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów;
3) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci;
4) współudział w opracowaniu programu wychowawczego szkoły i jego ewaluowanie;
5) we współpracy z wychowawcami ciągła i systematyczna kontrola wyników dydaktycznych w celu zmniejszania zagrożenia drugorocznością;
6) zminimalizowanie nieusprawiedliwionej absencji uczniów na zajęciach, praca w tym zakresie z rodzicami i wszystkimi nauczycielami;
7) programowanie pożytecznych sposobów spędzania wolnego czasu;
8) ścisła współpraca z wychowawcami, wszystkimi nauczycielami i rodzicami dyrekcją szkoły w zakresie pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz przejawiającymi objawy uzależnień.
2. Do głównych zadań opiekuńczych pedagoga szkolnego należą:
1) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego;
2) opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej oraz rozpoznawania sposobów spędzania czasu wolnego przez tych uczniów;
3) stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej możliwości udziału w zajęciach sportowych i innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
4) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi szczególne trudności wychowawcze;
5) współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
6) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce;
7) pomoc w opracowaniu i opiniowanie indywidualnych zestawów wymagań dla uczniów przejawiających trudności w nauce, spowodowane zaburzeniami rozwojowymi; stwierdzonymi przez badania w poradni pedagogiczno-psychologicznej;
8) organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, kompensacja, reedukacja, terapia);
9) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego;
10) organizowanie spotkań ze specjalistami – na temat: alkoholizmu, narkomanii;
11) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
12) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
13) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży;
14) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych, mających trudności materialne;
15) organizowanie pomocy uczniom niepełnosprawnym, przewlekle chorym;
16) dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej;
17) dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne;
18) wnioskowanie i kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądu rodzinnego;
19) wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.
3. W zakresie innych obowiązków:
1) posiadanie i posługiwanie się dokumentacją na temat specyficznych sytuacji wychowawczych w rodzinach i zagrożeń uczniów;
2) pomoc w ustalaniu składu grup zajęć wyrównawczych;
3) udzielanie rzeczowych wskazówek oraz udostępnianie literatury wszystkim nauczycielom, wychowawcom a w szczególności - nauczycielom początkującym;
4) diagnozowanie środowiska - z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy, utrzymywanie kontaktów z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądem rodzinnym, policją i instytucjami mogącymi udzielić pomocy materialnej potrzebującym uczniom;
5) troska o funkcjonalne i estetyczne wyposażenie gabinetu pedagoga szkolnego;
6) doraźne wykonywanie poleceń dyrektora szkoły związanych z bieżącą pracą wychowawczo - opiekuńczą szkoły;
7) koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole.
§ 67. Do obowiązków psychologa szkolnego należy:
1) W zakresie zadań ogólnowychowawczych:
a) dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole popartej przeprowadzanymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi,
b) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych,
c) udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu i gromadzeniu informacji o uczniu,
d) współudział w opracowaniu planu pracy szkoły w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,
e) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
f) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli,
g) zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o prawach dziecka,
h) ustalanie na wniosek pedagoga szkolnego zaburzeń i deficytów rozwojowych uczniów oraz wskazywanie możliwości ich przezwyciężania,
i) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
j) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
2) W zakresie profilaktyki wychowawczej:
a) opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy psychologicznej,
b) wspieranie działań stworzenia uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku,
c) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
3) W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej:
a) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
b) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
c) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami wychowawczymi lub innych zajęć grupowych dotyczących pozytywnych wzmocnień,
d) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
e) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i w danym środowisku,
f) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;
g) przeprowadzanie indywidualnej terapii psychologicznej,
h) prowadzenie terapii grupowej we współpracy z wychowawcą klasy.
§ 68.1. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej należy:
1) udostępnianie zbiorów- książek i innych źródeł informacji;
2) udzielanie informacji bibliotecznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie nauczycieli i uczniów o nowych nabytkach;
3) prowadzenie poradnictwa w wyborach czytelniczych, rozbudzanie zainteresowań; kształtowanie umiejętności świadomego wyboru lektury, pogłębianie nawyku czytania i uczenia się;
4) udostępnianie i obsługa narzędzi multimedialnych;
5) wdrażanie do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
6) prowadzenie przysposobienia czytelniczego i kształcenia uczniów, jako użytkowników informacji w formie pracy indywidualnej, lub lekcji bibliotecznych (realizowanych również w postaci wycieczek do bibliotek pozaszkolnych), i udzielania pomocy w przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bibliotece, pomoc w organizowaniu pracy z książką i czasopismem;
7) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie;
8) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów;
9) prowadzenie różnorodnych form wizualnej informacji i propagandy książek;
10) organizowanie z aktywem bibliotecznym różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów (apele biblioteczne, konkursy czytelnicze i inne).
2. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza w zakresie prac organizacyjnych należy:
1) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły i jej możliwościami finansowymi;
2) ewidencja i opracowanie biblioteczne zbiorów;
3) selekcja zbiorów i ich konserwacja;
4) organizacja warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki i zestawienie bibliograficzne oraz tekstowe );
5) organizacja udostępniania zbiorów;
6) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki (harmonogram lekcji bibliotecznych, plan imprez czytelniczych);
7) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, udział w skontrum;
8) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
9) troska o właściwe zabezpieczenie majątku biblioteki;
10) opracowanie i dbałość o przestrzeganie regulaminu biblioteki;
11) biblioteka szkolna pośredniczy w nieodpłatnym wypożyczaniu podręczników przez Szkołę w sposób określony w regulaminie; rodzice podpisują oświadczenie o odpowiedzialności za wszystkie części podręczników wypożyczonych dziecku; nieodpłatnie użyczone materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.
3. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza w zakresie współpracy z innymi bibliotekami oraz rodzicami należy:
1) wymiana materiałów informacyjnych;
2) informowanie użytkowników o zbiorach i czasie pracy innych bibliotek;
3) organizowanie różnych form pracy z czytelnikiem i zachęcanie uczniów do udziału w formach prowadzonych przez inne biblioteki oraz instytucje kultury;
4) prowadzenie poradnictwa na temat wychowania czytelniczego w rodzinie;
5) informowanie rodziców o czytelnictwie ich dzieci;
6) popularyzację czytelnictwa wśród rodziców i udostępnianie im literatury pedagogicznej.
§ 69.1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą klasy.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej ustalane jest, aby jeden wychowawca opiekował się danym odziałem w klasach I – III i jeden w klasach IV – VI.
3. uchylony.
4. Zmiana wychowawcy może nastąpić jedynie na umotywowany wniosek co najmniej jednego organu szkoły. Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od jego otrzymania. Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od decyzji dyrektora do kuratora w terminie 14 dni.
5. Wychowawca jest animatorem życia wewnątrzklasowego oraz mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu problemów występujących w zespole uczniowskim.
6. Wychowawca ma prawo do korzystania z pomocy dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, pedagoga szkolnego i psychologa.
7. Podstawowymi powinnościami wychowawcy jako osoby będącej najbliżej ucznia są:
1) organizowanie całokształtu wychowania w klasie na podstawie rozeznania sytuacji domowej ucznia oraz jego możliwości psycho - emocjonalnych, zdolności percepcyjnych i zainteresowań;
2) permanentna obserwacja całego zespołu i pojedynczych wychowanków celem zapobiegania wszelkim nieprawidłowościom, diagnozowanie przyczyn trudności wychowawczych i niepowodzeń dydaktycznych - podejmowanie środków zaradczych i działań korygujących;
3) stymulowanie rozwoju aktywności poznawczej i społecznej uczniów;
4) pełnienie roli animatora życia zbiorowego oraz mediatora i negocjatora w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrzzespołowych oraz między uczniami i dorosłymi;
5) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się;
6) wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza szkołą;
7) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewania się z higienistką oraz rodzicami i opiekunami ucznia w sprawach jego zdrowia;
8) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych;
9) organizowanie niezbędnej opieki i pomocy materialnej dla uczniów wspólnie z radą rodziców, samorządem uczniowskim, jak również przy pomocy powołanych do tego instytucji i organizacji;
10) wychowawca dokonuje diagnozy i analizy potrzeb uczniów i na tej podstawie, we współpracy z rodzicami, planuje, udziela i dokumentuje przebieg pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
11) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci;
12) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form zajęć, imprez pozalekcyjnych, pozaszkolnych;
13) współdziałanie z rodzicami, tzn. okazywanie im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w swoich działaniach;
14) organizowanie różnych form osobistego kontaktu z rodzicami w tym:
a) zebrania rodziców - minimum 4 w ciągu roku szkolnego (omawianie bieżących problemów dydaktyczno – wychowawczych i organizacyjnych a także pedagogizacja rodziców),
b) odwiedziny rodziców w ich domu (poznanie warunków domowych, potrzeb w zakresie pomocy opiekuńczej i wychowawczej),
c) indywidualne zaproszenia rodziców do szkoły (zapoznanie z osiągnięciami dydaktycznymi, umożliwienie rozmowy z innymi nauczycielami);
15) współpracowanie z pedagogiem szkolnym, wychowawcami świetlicy, bibliotekarzem, wszystkimi nauczycielami uczącymi w klasie, szkolną służbą zdrowia i instytucjami statutowo zobowiązanymi do współpracy ze szkołą, oraz wszystkimi świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (w tym zdrowotnych i materialnych) a także zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
§ 70.1. Uzyskanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli odbywa się zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela „Awans zawodowy nauczycieli” i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 oraz z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
2. Nauczyciele stażyści i nauczyciele kontraktowi przygotowują pisemne scenariusze prowadzonych lekcji w specjalnie do tego celu przygotowanych zeszytach lub pojedyncze kartki wpinają do segregatorów.
3. Scenariusze lekcji, świadczące o przygotowaniu nauczyciela do zajęć, mogą kontrolować: dyrektor lub wicedyrektor szkoły oraz opiekun stażu.
4. W przypadkach stwierdzenia braku w/w dokumentów dyrektor ma prawo nie dopuścić nauczyciela do prowadzenia zajęć lub zastosować inną karę.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 71. Szkoła posiada sztandar, który jest używany podczas ważnych uroczystości państwowych i szkolnych.
§ 72.1. Szkoła używa małej i dużej pieczęci metalowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Pieczęć nagłówkowa zawiera nazwę, numer porządkowy, siedzibę, numer telefonu i faksu oraz Regon.
§ 73. Ważne uroczystości szkolne obchodzone są według ceremoniału, który uchwala Rada Pedagogiczna.
§ 74. Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 75.1. Organem właściwym do uchwalania zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia następują w formie uchwały, która jest podejmowana zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu osobowego Rady Pedagogicznej
§ 76. Jeżeli postanowienia Statutu, włącznie ze wszystkimi zmianami i uzupełnieniami do niego stałyby się nieważne z powodu niezgodności z przepisami prawa, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Statutu. Nieważne postanowienia Statutu zostaną zastąpione nowymi, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
§ 77. Upoważnia się dyrektora szkoły aby publikował w drodze zarządzenia tekst jednolity Statutu nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on w tym czasie nowelizowany.
§ 78. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.